>> Računovodsko svetovanje

Na področju računovodskega svetovanja izvajamo zlasti sledeče vrste storitev:

Priprava obrazloženih strokovnih mnenj glede uporabe MSRP in SRS v kompleksnih poslovnih razmerjih ali v povezavi z davčnimi posledicami uporabe računovodskih standardov.

Samostojno in skupaj z zunanjimi izvajalci izvajamo izobraževanja ter delavnice s področja pravilnega razumevanja in rabe računovodskih standardov. Glede na specifične potrebe strank pripravimo tudi specializirana interna izobraževanja, prilagojena posebej potrebam strank.

Strankam pomagamo pri pripravi računovodskih izkazov, razkritij ter vsebine letnih poročil in pravilnikov o računovodstvu.

Pri materialnih statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve) pripravimo simulacije učinkov teh preoblikovanj na računovodske izkaze družb, ki so vključena v statusna preoblikovanja, vključno s pripravo zaključnih poročil, identifikacijo skritih rezerv, pripravo otvoritvenih bilanc ter računovodenju v obdobju med dnevom obračuna po ZGD-1 in vpisom statusnega preoblikovanja v poslovni register.

Za stranke izvajamo zunanjo računovodsko funkcijo: vodenje poslovnih knjig, izvajamo obračun plač, obračune DDV, obračune davčnih odtegljajev za fizične in pravne osebe, pripravljamo letna poročila, ter izvajamo celovito zunanje poročanje za potrebe statistike, FURS in poslovne namene.

Izvajamo storitve kontrolinga v odvisnosti od konkretnih potreb naročnikov.