>> Pravno svetovanje

Pomemben del dejavnosti družbe predstavlja pravno svetovanje, ki se ga lotevamo projektno. Strankam nudimo celovito načrtovanje, svetovanje in izvedbo projektov, pri čemer ob reševanju pravnih vprašanj vključimo tudi davčne in bilančne vidike ter posledice rešitev. Naša primerjalna prednost je, da lahko z vključevanjem lastnih strokovnjakov z različnih področjih vsakršno problematiko celovito pregledamo, analiziramo in poiščemo rešitve znotraj ene pisarne. Iščemo uporabne rešitve in dajemo razumljive nasvete.

V okviru pravnega svetovanja pokrivamo vsa običajna pravna področja, kar vključuje predvsem: pravo družb in gospodarsko pravo, pravo nepremičnin, pogodbeno pravo, delovno pravo, pravo intelektualne lastnine, insolventno pravo in prestrukturiranja, zavarovalno pravo in seveda davčno pravo.

Še posebej smo prepoznavni po svetovanju in izvedbi projektov domačih in čezmejnih statusnih preoblikovanj (pripojitve, delitve), svetovanju pri prevzemih (bodisi preko nakupa deležev v družbah ali preko nakupa dejavnosti in sredstev podjetja – »share deal«/»asset deal«), ustanavljanju kakršnih koli oblik družb in drugih pravnih oseb, ter nudenju pravnih nasvetov na področju pravic družbenikov ali delničarjev (vključno z delničarskimi sporazumi in opcijami).

Za svoje stranke pripravimo vso potrebno dokumentacijo za skupščine družbenikov ali delničarjev oz. jih zastopamo na skupščinah. Svetovanje običajno obsega poleg načrtovanja tudi pripravo pogodbene dokumentacije, sodelovanje na pogajanjih in sestankih, koordinacijo postopkov z različnimi zunanjimi strokovnjaki ali organi (cenilci, revizorji, notarji), pri prevzemnih postopkih pa tudi pravne in davčne skrbne preglede ciljnih družb.