>> Storitve poslovnega svetovanja

Storitve poslovnega svetovanja izvajamo v obliki idejnih zasnov za dosego načrtovanih ciljev strank. Pri tem poleg ciljev strank upoštevamo relevantne omejitve in priložnosti v veljavni zakonodaji s ciljem maksimizirati ekonomske učinke za naročnika.

Poslovno svetovanje izvajamo na področju:

statusnega preoblikovanja in prevzemanja dela dejavnosti preko asset deal transakcij,

prestrukturiranja skupin podjetij (v Sloveniji ali čezmejno),

finančnega prestrukturiranja pri insolventnih postopkih. Za stranke izvajamo skrbne preglede poslovanja z analizo premoženjskega in poslovno-izidnega poslovanja organizacije, oceno bodočih denarnih tokov in aktivno sodelujemo pri pripravi finančnih načrtov in pripravi Poročil o ukrepih za finančno prestrukturiranje po ZFPPIPP.

širitve naročnikov preko prevzemov, vključno z izvedbo finančnih skrbnih pregledov (za formalno oceno vrednosti podjetij vključujemo zunanje pooblaščene ocenjevalce vrednosti podjetij),