>> CV – mag. Brigita Franc


Brigita Franc

Izobrazba

Leta 2001 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija. Leta 2005 sem na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv revizor, leta 2008 naziv preizkušeni davčnik in leta 2012 naziv pooblaščeni revizor. Leta 2015 sem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobila naziv magister davčnega prava.


Delovne izkušnje

Imam 16 let delovnih izkušenj na področju revizije računovodskih izkazov gospodarskih družb in proračunskih uporabnikov ter na področju svetovanja s področja računovodenja in davkov. Leta 2001 sem se zaposlila v Revidicom, revizijska družba d.o.o. kjer sem najprej opravljala naloge asistenta v reviziji, nato revizorja in na koncu še pooblaščenega revizorja. V reviziji sem bila zaposlena do 31.8.2015. Od 1.9.2015 sem zaposlena na JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. na delovnem mestu področni vodja. V celotnem službovanju predstavlja glavnino mojega strokovnega dela revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in javnih zavodov, svetovanje s področja računovodenja v skladu z SRS - ji, MSRP - ji in Zakonom o računovodstvu ter svetovanje na področju davčnega prava. Sem avtorica več strokovnih člankov objavljenih v reviji Revizor, Sirius, Davčno finančna praksa in Denar, avtorica priročnika Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga ter soavtorica knjige Davčna morala in davčne utaje, ki jo je leta 2016 izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Kot predavateljica sem sodelovala na več seminarjih in konferencah.